Miễn phí Kem Eco hoặc Espresso cho mỗi đồ ăn. Giờ vàng bia tươi: Uống 1 Tặng 1.

bang ron ngang 4m x 1m